Στο πλαίσιο της επικείμενης απόσχισης από την ΔΕΗ και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επιθυμεί να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων – Investors Relations Manager.

Βασικά Καθήκοντα

Έργο του Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων θα αποτελέσει η μετάδοση για λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ενός συνεπούς μηνύματος προς την επενδυτική κοινότητα καθώς και η διατήρηση και διαχείριση των σχέσεων με τους υφιστάμενους μετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές.

Ειδικές Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη και διατήρηση επενδυτικών σχέσεων
 • Καλλιέργεια σχέσεων με τους υφιστάμενους μετόχους, τους δυνητικούς επενδυτές και την επενδυτική κοινότητα γενικά
 • Προετοιμασία ανακοινώσεων, χρηματιστηριακών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου σχετικά με το έργο της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του ΑΔΜΗΕ
 • Διαχείριση των σχέσεων με τον Τύπο
 • Εποπτεία επί του διαδικτυακού ιστοτόπου
 • Οργάνωση roadshows, συνεδρίων και συναντήσεων με τους επενδυτές
 •  Πληροφόρηση της διοίκησης και των υπευθύνων των έργων σχετικά με την αντίληψη της επενδυτικής κοινότητας απέναντι στα συγκεκριμένα έργα και της δραστηριότητας του ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προσόντα Υποψηφίου

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να έχουν:

 • Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια ή συναφή θέση
 • Καλή γνώση της αγοράς ενέργειας
 • Πτυχίο και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο
 • Εξαιρετική αντιληπτική ικανότητα
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη δημιουργία σχέσεων και στη δημιουργία ομάδων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άλλες γλώσσες θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
 • Διεθνής εμπειρία θα εκτιμηθεί

 

Σύμβαση:

Ο Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων, θα υπογράψει οχτάμηνη σύμβαση με την Εταιρεία.

Διαδικασία επιλογής:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κατάληψη της θέσης του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αναγκαίων και πρόσθετων προσόντων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με την παρούσα, στο office@admieholding.gr, έως τις 2 Ιουνίου 2017, 14.00.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή συμβούλων του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συνδρομή των αναγκαίων και των πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων που περιγράφονται ανωτέρω ώστε να επιλεγεί ο καταλληλότερος υποψήφιος για την θέση, βάσει των υποβληθησομένων φακέλων υποψηφιότητας και σχετικής προφορικής συνέντευξης.