Ο κ. Ρουσόπουλος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Finance and Development, School of Oriental and African Studies, University of London.

Από τον Δεκέμβριο 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ παράλληλα είναι Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Από τον Φεβρουάριο 2017 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017 κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ από το 2015 ήταν επικεφαλής της διαδικασίας ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ ως σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συμμετείχε με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους στο ΔΣ της εταιρείας ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Παράλληλα είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα και έχει εργαστεί στον τομέα της ανάπτυξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Σε ερευνητικό επίπεδο, έχει συν-εκδόσει επιστημονικό άρθρο με τίτλο “THE CHANGING GEOGRAPHY OF DEBT AND IMF’S INVOLVEMENT: From Global to European South”  στο επιστημονικό περιοδικό World Review of Political Economy.

Τα ελληνικά είναι η μητρική γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Κινεζικών και Ισπανικών.

Η κ. Ζαρίκου είναι οικονομολόγος, οικονομική σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2017.

Έχει εργασιακή εμπειρία 12 ετών στο χώρο της ελεγκτικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, κατέχοντας θέσεις ελεγκτή και Finance Manager σε πολυεθνικές εταιρείες. Τα προηγούμενα 3 έτη είχε διετελέσει οικονομική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης Ελεγκτών και Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών.

Τα ελληνικά είναι η μητρική γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Γερμανικών και Ισπανικών.

ΜΕΛΗ Δ.Σ

Ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το Νοέμβριο 2011 ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού. Έχει εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα λογιστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Έχει εργαστεί επί 5ετία σε λογιστικό γραφείο, με κύριο αντικείμενο εργασιών την τήρηση των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), διεκπεραίωση υποθέσεων με ΔΟΥ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης την επίβλεψη μισθοδοσίας και εν γένει την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και παροχή συμβουλών  και γνωμοδοτήσεων για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις διαδικασιών.

Από το Δεκέμβριο 2016 είναι υπεύθυνος λογιστηρίου της ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύλαξης Mondial Protectas ΑΕ.

Μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ χρησιμοποιεί άνετα την αγγλική και σε ικανοποιητικό επίπεδο τη γερμανική. Έχει γνώση Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

O κ. Δαρούσος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2011 έχει απασχοληθεί στους τομείς της παροχής χρηματοοικονομικών, λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και της ναυτιλίας. Σήμερα, ως συνέταιρος εταιρείας παροχής συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, εργάζεται σαν οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων για στρατηγικές επενδύσεις και αδειοδοτήσεις.

Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Σίτυ του Λονδίνου με ειδίκευση στην διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και έμφαση στην χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων για την διαχείριση κινδύνου. Ως υποψήφιος διδάκτορας στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΟΗΕ), ασχολείται ερευνητικά με τα πεδία των Οικονομικών, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.