Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 8/16.05.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.admieholding.gr στην ενότητα «Εταιρεία / Θεσμικό Πλαίσιο», έχει συγκροτηθεί με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η Επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία ενώ τουλάχιστον ένα (1) μέλος αυτής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται τούτο απαραίτητο. Αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται στον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής.
Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία συνεστήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 16/07/2020 έχει ως ακολούθως :
i.Δημοσθένης Παληγιάννης, Πρόεδρος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii.Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii. Βασίλειος Μήκας, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].