Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή στην ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν. 3016/2002(Α΄110) και με σκοπό τη τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προκηρύσσει μια (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, με τον οποίο θα συνάψει οχτάμηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με την Εταιρεία. Το πρόσωπο αυτό θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ…

Ανακοίνωση Σύναψης Δανείου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνδεδεμένη της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκταμίευσε στις 30 Απριλίου 2018 €199 εκατ ως προϊόν δανειακής χρηματοδότησης από τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited Το ως άνω κοινοπρακτικό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός…