Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) θα ανακοινώσει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2017 σήμερα Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών…

Γνωστοποίηση αλλαγής Επιτροπής Ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28/2/2018 ενέκρινε, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Μάργαρη από την κα. Ελένη Ζαρίκου, η οποία πληροί…

Διευκρίνιση περί γνωστοποίησης αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») διευκρινίζει σε συνέχεια της γνωστοποίησης στις 28/2/2018 ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, έχει εκτελεστική ιδιότητα. Η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του…