Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή στην ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν. 3016/2002(Α΄110) και με σκοπό τη τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προκηρύσσει μια (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, με τον οποίο θα συνάψει οχτάμηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με την Εταιρεία. Το πρόσωπο αυτό θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, διασφαλίζοντας την οικονομική ακεραιότητα, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Βασικά καθήκοντα: Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση και εποπτεία των λειτουργιών ελέγχου καλύπτοντας και τους τομείς της οικονομικής ακεραιότητας, της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται αποκλειστικά στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και δεν εντάσσεται στην υπαλληλική ιεραρχία ούτε υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την διοίκηση της Εταιρείας συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Τέλος, παρέχει στην Διοίκηση συμβουλές σε θέματα οργανωτικά, λειτουργικά και διοικητικά , που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδικές αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση του ετήσιου πλάνου ελέγχου
 • Εφαρμογή του προγράμματος ελέγχων, τακτικών και εκτάκτων, με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
 • Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων εκθέσεων, καθώς και τήρηση φακέλων όλων των ελεγκτικών έργων.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων διαρθρωτικών ενεργειών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του Εταιρείας σε κίνδυνο
 • Διατύπωση ειδικών προτάσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Διοίκησης και να αντιμετωπιστούν θέματα κινδύνων και ελέγχου
 • Παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
 • Συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση σε ζητήματα ελέγχου και μεταφορά της οικείας τεχνογνωσίας στην Εταιρεία.
 • Συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και υποβοήθηση της υλοποίησης των υποδείξεων των τελευταίων.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής (φυσικό πρόσωπο) οφείλει να παρέχει, προς την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα. Τούτο επιβάλλεται λόγω της εμπιστευτικότητας, της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας του ρόλου του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Προσόντα υποψηφίου

Α. Αναγκαία προσόντα

Ο υποψήφιος πρέπει i) να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (με αντίστοιχη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) και ii) να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε συναφές αντικείμενο σε επιχείρηση ή σε ελεγκτική εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και iii) να έχει άριστη γνώση Αγγλικών καθώς και iv) πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office.

Β. Πρόσθετα (συνεκτιμώμενα) προσόντα

Προσθέτως, συνεκτιμώνται τα εξής προσόντα:

 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές αντικείμενο
 • Οι ειδικές γνώσεις λογιστικής
 • Η επαγγελματική πιστοποίηση CIA / ΣΟΕΛ,
 • Άλλες πιστοποιήσεις όπως CFSA / CCSA / CPA / CISA / ACCA,

Δεξιότητες :Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής ικανότητες :

 • Επαγγελματική ευσυνειδησία, ακεραιότητα και αντικειμενική κρίση
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Μεθοδικότητα και εχεμύθεια
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, δέσμευση σε χρονοδιαγράμματα και προσήλωση στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Σύμβαση: Ο εσωτερικός ελεγκτής θα υπογράψει οχτάμηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με την εταιρεία.

Διαδικασία επιλογής:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κατάληψη της θέσης του εσωτερικού ελεγκτή να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αναγκαίων και πρόσθετων προσόντων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με την παρούσα, στο office@admieholding.gr, έως τις 19 Μαϊου 2017, 14.00.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή συμβούλων του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συνδρομή των αναγκαίων και των πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων που περιγράφονται ανωτέρω ώστε να επιλεγεί ο καταλληλότερος υποψήφιος για την θέση, βάσει των υποβληθησομένων φακέλων υποψηφιότητας και σχετικής προφορικής συνέντευξης.