ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Η Αποστολή μας

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – ADMIE Holding είναι μία εταιρία συμμετοχών. Βασική αποστολή και σκοπός είναι η απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («ΑΔΜΗΕ ΑΕ») με μεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ. Επίσης η διεκπεραίωση των εταιρικών πράξεων, συναλλαγών και διαδικασιών που προβλέπονται στο νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), όπως τροποποιήθηκε  με το Νόμο 4393/2016 (ΦΕΚ Α’ 106/06.06.2016).

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – ADMIE Holding είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Οι στόχοι και η στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – ADMIE Holding είναι η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του σκοπού του ΑΔΜΗΕ. Αυτός θα αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο και θα ασκεί έλεγχο επί αυτού.  Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.

 

  • Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας
  • Αμεροληψία
  • Διαφάνεια
  • Αποδοτικότητα
  • Αειφορία

Οι Αξίες μας

Οι Αξίες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ευθυγραμμίζονται με αυτές του ΑΔΜΗΕ. Ως ύψιστη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μας. Παράλληλη η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΑΔΜΗΕ εταιρίας, με απόλυτο αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ADMIE HOLDING κατέχοντας το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εποπτεύει και ενεργεί προς όφελος των μετόχων αναλαμβάνοντας τις κάτωθι δεσμεύσεις:

Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας

Η εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας. Αυτή είναι και η κύρια επιδίωξη μας η οποία διέπει κάθε δραστηριότητα μας στα πλαίσια του ρόλου μας ως βασικός μέτοχος του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Αμεροληψία                                                                 

Η εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες.

Διαφάνεια

Εποπτεία στην εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία μας και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Αποδοτικότητα

Εποπτεία στην εκτέλεση των καθηκόντων του Διαχειριστή του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα το δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΡΟΛΟΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΟΛΟΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αειφορία

Η εκτέλεση των καθηκόντων μας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Ενισχύουμε την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.