Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 8/16.05.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και  έχει συγκροτηθεί με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η Επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία ενώ τουλάχιστον ένα (1) μέλος αυτής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται τούτο απαραίτητο. Αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται στον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής.
Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία συστήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 16/07/2020 έχει ως ακολούθως :
i.Ελένη Ζενάκου, Πρόεδρος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii.Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii. Βασίλειος Μήκας, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

http://admieholding.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΑΔΜΗΕ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ_Κανονισμός-Λειτουργίας-Επιτροπής-Ελέγχου.pdf

 

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών συστάθηκε κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4706/2020, με το υπ αριθμ. 58/23-7-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με έργο της τη διατύπωση προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, καθώς και την εξέταση των πληροφορίων που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση. Αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Η Επιτροπή Αποδοχών διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της και η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεώς της. 

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:
i.  Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii.   Βασίλειος Μήκας, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

 

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συστάθηκε κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4706/2020, με το υπ αριθμ. 58/23-7-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό να εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της.

Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψιν τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλόλητας που υιοθετεί. Αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται ο ρόλος της και η διαδικασία εκπλήρωσής του,  καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεώς της. 

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων έχει ως ακολούθως:
i.  Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii.Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Μέλος  [Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].