Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιάσων Ρουσόπουλος προέβη στις 28/09/2017 σε αγορά 3.400 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας ευρώ 6.402.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017