Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, για πληρέστατη ενημέρωση, καθώς και διευκόλυνση των Μετόχων της σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation – MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προωθεί τη διαφάνεια μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Δεοντολογίας περί μη κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, έχει υιοθετήσει διαδικασία γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων με στενό δεσμό με αυτά (Υπόχρεα Πρόσωπα), προς την Εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. και παράλληλα με την προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation – MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας τα παρακάτω έντυπα του Θεσμικού Πλαισίου: