// ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Αξίες και Όραμα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Οι εταιρικές αξίες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εναρμονίζονται και συμμερίζονται τις αξίες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Κορυφαία προτεραιότητα της Συμμετοχών αποτελεί η κατάκτηση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και η στήριξη της μετοχής, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που θέτει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το τρίπτυχο Περιβάλλον-Κοινωνία-χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG).

Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στηρίζει με συνέπεια τις δραστηριότητες της Συγγενούς Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., την οποία ως κάτοχος του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εποπτεύει. Ως εκ τούτου η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε προς το συμφέρον των μετόχων της και αναλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις :

// ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι αξίες μας

Οι Αξίες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ευθυγραμμίζονται με αυτές του ΑΔΜΗΕ. Ως ύψιστη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μας. Παράλληλη η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΑΔΜΗΕ εταιρίας, με απόλυτο αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ADMIE HOLDING κατέχοντας το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εποπτεύει και ενεργεί προς όφελος των μετόχων αναλαμβάνοντας τις κάτωθι δεσμεύσεις:

Οι αξίες μας

Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας
Η εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας. Αυτή είναι και η κύρια επιδίωξη μας η οποία διέπει κάθε δραστηριότητα μας στα πλαίσια του ρόλου μας ως βασικός μέτοχος του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
Αμεροληψία
Η εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες.
Διαφάνεια
Εποπτεία στην εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία μας και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.
Αποδοτικότητα
Εποπτεία στην εκτέλεση των καθηκόντων του Διαχειριστή του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα το δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Αειφορία
Η εκτέλεση των καθηκόντων μας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Ενισχύουμε την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.