Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 69/8-7-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  έχει συγκροτηθεί με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συστάθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης/4/2024 αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τα μέλη της κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, διαθέτει πολυετή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση.  Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται τούτο απαραίτητο. Αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται στον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό Λειτουργίας της.  

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους:

i.  κ. Βασίλειος Μήκας, Πρόεδρος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii. κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

 Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ως ακολούθως:

i.  κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος [Μη εκτελεστικό μέλος – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.] και
iii. κ. Βασίλειος Μήκας, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].