Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε με την με  αριθμό 69/8-7-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  έχει συγκροτηθεί με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συστάθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης/3/2021 αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τα μέλη της κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, είναι Οικονομολόγος και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση.  Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται τούτο απαραίτητο. Αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται στον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό Λειτουργίας της.  

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους:

i.  κ. Ελένη Ζενάκου, Πρόεδρος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii. κ. Βασίλειος Μήκας, Μέλος Ε.Ε. [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών συστάθηκε κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4706/2020, με το υπ αριθμ. 58/23-7-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με έργο της τη διατύπωση προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, καθώς και την εξέταση των πληροφορίων που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση. Αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών ορίζεται από τα μέλη της. Η Επιτροπή Αποδοχών διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της και η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεώς της. 

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:
i.  κ. Βασίλειος Μήκας, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii. κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων έχει ως ακολούθως:
i.  κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].
ii. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και
iii. κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Μέλος [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].