Μέρισμα Ημερομηνία Αποκοπής Ημερομηνία Πληρωμής
2023:
Προμέρισμα ανά μετοχή (χρήση 2023)
0,058
Συνολικό ποσό ανά μετοχή
0,058
4/10/2023
11/10/2023
2022:
Προμέρισμα ανά μετοχή (χρήση 2022)
0,068
Συνολικό ποσό ανά μετοχή
0,068
29/8/2022
5/9/2022
2021:
Υπόλοιπο Μερίσματος ανά μετοχή (χρήση 2020)
0,018
Προμέρισμα ανά μετοχή (Οριστικό μέρισμα χρήσης 2021)
0,085
Συνολικό ποσό ανά μετοχή
0,103
6/9/2021
13/9/2021
2020:
Υπόλοιπο Μερίσματος ανά μετοχή (χρήση 2019)
0,029
Προμέρισμα ανά μετοχή (χρήση 2020)
0,089
Συνολικό ποσό ανά μετοχή
0,118
24/8/2020
31/8/2020
2019:
Υπόλοιπο Μέρισμα ανά μετοχή (χρήση 2018)
0,0284
Προμέρισμα ανά μετοχή (χρήση 2019)
0,06
Συνολικό ποσό ανά μετοχή
0,0884
2/8/2019
9/8/2019

Επιστροφή διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου, από τη διανομή προμερίσματος ανά μετοχή (χρήση 2019)

0,003
12/5/2020
2018:
Προμέρισμα ανά μετοχή (χρήση 2018)
0,0316
24/8/2018
31/8/2018

Επιστροφή διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου, από τη διανομή προμερίσματος ανά μετοχή (χρήση 2018)

0,00158
28/4/2021