Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, τις προβλέψεις της απόφασης με αριθμό 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, για τη διευκόλυνση και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ν. 3556/2007 μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανέρχεται σε 491.840.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,12 € η κάθε μία.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 €, όπως προβλέπει το Άρθρο 26 του νόμου 3556/2007.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας τα παρακάτω έντυπα του Θεσμικού Πλαισίου: