Γνωστοποίηση Οργανωτικής Αναδιάρθρωσης

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερης οργανωτικής αναδιάρθρωσης που έχει ως στόχο την ταχεία υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργο που έχει αναλάβει η «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection», η θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών  κατά τη συνεδρίαση του στις 10 Δεκεμβρίου 2018 εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Καμπούρη, Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως μέλος στη θέση του παραιτηθέντος  κ. Ιάσονα Ρουσόπουλου.

Νέα Πρόεδρος  με εκτελεστικά καθήκοντα εκλέγεται  η κ. Ελένη Ζαρίκου, ήδη μέλος του ΔΣ.

Κατόπιν τούτου, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Ελένη Ζαρίκου, Πρόεδρος,
  2. Ιωάννης Καμπούρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,
  3. Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος,
  4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η εκλογή του κ. Ιωάννη Καμπούρη ως Αντιπροέδρου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών  θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όποτε αυτή συγκληθεί.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ρουσόπουλος  παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για να αναλάβει ως μέλος Δ.Σ. στην «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection».

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018