Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Ελέγχει και εφαρμόζει όλες τις οικονομικές διαδικασίες.
 • Καταρτίζει τα μηνιαία ισοζύγια και εξάγει τα μηνιαία οικονομικά αποτελέσματα. Συμμετέχει στη σύνταξη προϋπολογισμών.
 • Επιμελείται των φορολογικών θεμάτων.
 • Παρακολουθεί τα έξοδα της Εταιρείας και συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
 • Εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπεύθυνο.
 • Συντονίζει και εξάγει τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας.
 • Εξασφαλίζει σωστές διαδικασίες για τα φορολογικά και εργατικά θέματα και γενικά τις βάσει νόμου υποχρεώσεις της Εταιρείας.
 • Είναι υπεύθυνη για την εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τα βιβλία της Εταιρείας απόδοση των φόρων και τελών.
 • Συντάσσει τον ταμειακό προγραμματισμό.
 • Κάνει τον έλεγχο των καταχωρηθέντων εγγράφων.
 • Ενημερώνει τα βιβλία της Εταιρείας και εκτυπώνει αυτά που προβλέπονται από το Νόμο.
 • Τηρεί Μητρώο Παγίων.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας.
 • Ενημερώνει το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας με τις εισπράξεις.