Ανακοίνωση Αναχρηματοδότησης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Συγγενής εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 29 Ιουνίου 2018 ολοκλήρωσε την διαδικασία αναχρηματοδότησης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») που είχε συνάψει με Ελληνικές Τράπεζες το 2017 και είχε περιθώριο επιτοκίου 6,25%, συνάπτοντας νέο ΚΟΔ με το περιθώριο επιτοκίου να ανέρχεται πλέον στο 3%.

 

Ειδικότερα, το νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους περίπου 228 εκατ ευρώ είναι πενταετούς διάρκειας, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης με βασικό περιθώριο επιτοκίου 3% ετησίως. Η μείωση του κόστους δανεισμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών από τόκους ύψους 7,4 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, με θετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αναχρηματοδότησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι εντός του Α’ εξαμήνου 2018, η τελευταία σύναψε δανειακή σύμβαση ύψους 199 εκατ. ευρώ με τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited. Τα παραπάνω δάνεια, συμπεριλαμβανομένου των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού ύψους 270 εκατ ευρώ, έχουν συναφθεί με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Χάρη στις κινήσεις αυτές η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από θέση ισχύος θα συνεχίσει να υλοποιεί το φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεών της, στο οποίο κεντρική θέση καταλαμβάνουν οι διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξασφαλίζει έτσι τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψει τις λειτουργικές και επενδυτικές της ανάγκες για τα επόμενα χρόνια και διαθέτει ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανεισμού που, σε συνδυασμό με την ενεργητική διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, ενισχύει το χρηματοοικονοομικό της προφίλ.

 

Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, «Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αναγνώρισαν εμπράκτως τη βελτίωση των προοπτικών του Διαχειριστή, προσφέροντάς του ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς που είναι αντιπροσωπευτικό του κόστους δανεισμού εφεξής. Έδωσαν έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στην ικανότητά μας να υλοποιήσουμε έγκαιρα τις κρίσιμες διασυνδέσεις με  κυριότερες τις δύο διασυνδέσεις με την Κρήτη, την επέκταση των διασυνδέσεων των Κυκλάδων, αλλά και αυτή των Δωδεκανήσων».

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς

 

 

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018