Γνωστοποίηση τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2018  όσον αφορά στη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/07/2018 αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Πέμπτη 05/07/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις Σχέσεις με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936).

 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018