Ανακοίνωση Σύναψης Δανείου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η
συνδεδεμένη της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκταμίευσε στις 30 Απριλίου 2018 €199 εκατ ως
προϊόν δανειακής χρηματοδότησης από τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και
Industrial and Commercial Bank of China Limited
Το ως άνω κοινοπρακτικό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός
έτους, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης και τo βασικό περιθώριο δανεισμού
ανέρχεται στα 2.4% ετησίως.
Επίσης, ανακοινώνεται ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας αναχρηματοδότησης
του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €337 εκατ και λήξης τον
Νοέμβριο 2021, προέβη σε πρόωρη αποπληρωμή ποσού €100 εκατ. H διαδικασία
αναχρηματοδότησης με μείωση του περιθωρίου δανεισμού και επιμήκυνση της διάρκειας
του δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα.
Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3556/2007 όπως ισχύει και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2018