Διανομή Προμερίσματος χρήσης 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Δ.Σ.), στη συνεδρίαση της 2 Ιουλίου 2018, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους 7.338.480 ευρώ ή 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Το ποσό του προμερίσματος των 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 (άρθρα 40 και 64), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4387/2016 και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του προμερίσματος θα ανέλθει σε 0,0269 ευρώ ανά μετοχή.

 

Από τη Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

 

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 (record date).

 

Το προσωρινό μέρισμα (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής «ETE»), ως εξής:

 

(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς της ETE ή λογαριασμούς άλλων τραπεζών.  (ii) Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της ETE, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει Χειριστή την ETE (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ETE, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα. (iii) Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ETE, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας, της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.), καθώς και του Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) για την κατάθεση των χρημάτων (βάση ισχυουσών διατάξεων για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων).

 

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Σχέσεων με Μετόχους, Μηλιώνη 8, 10673 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3636936 και email office@admieholding.gr.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018