Γνωστοποίηση αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι: Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 εξέλεξε τον κο Αλέξανδρο Νικολούζο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, ως μέλος στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Ιωάννη Μάργαρη, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για να αναλάβει εκτελεστικά καθήκοντα στην νεοσυσταθείσα θυγατρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection». Νέος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. με εκτελεστικά καθήκοντα. εκλέγεται η κα Ελένη Ζαρίκου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Ιάσων Ρουσόπουλος, Πρόεδρος,
  2. Ελένη Ζαρίκου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,
  3. Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος,
  4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κος Ρουσόπουλος έχει παραιτηθεί από οποιαδήποτε αμοιβή σχετίζεται με τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κα Ελένη Ζαρίκου από τον κο Αλέξανδρο Νικολούζο, ο οποίος πληροί τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η εκλογή του κου Αλέξανδρου Νικολούζου ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συγκληθησομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συνεπώς, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

  1. Ευάγγελος Δαρούσος,
  2. Αλέξανδρος Νικολούζος
  3. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης.

Πρόεδρος παραμένει ο κ. Ευάγγελος Δαρούσος.

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018