Γνωστοποίηση τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2019

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Γνωστοποίηση τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2019

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2019 όσον αφορά στη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και στην Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.

Αποκοπή Μερίσματος: 2 Αυγούστου 2019 αντί 7 Ιουνίου 2019

Δικαιούχοι μερίσματος (record date): 5 Αυγούστου 2019 αντί 10 Ιουνίου 2019

Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος: 9 Αυγούστου 2019 αντί 14 Ιουνίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις Σχέσεις με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936).

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019