Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019:

 

1) Ημερομηνία ανακοίνωσης επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2018 (Δελτίο Τύπου): Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

2) Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση) της Χρήσης 2018 (01/01/2018-31/12/2018) και ανάρτησης αυτών στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.admieholding.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

3) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018: 29 Μαρτίου 2019 (τηλεδιάσκεψη στις 15:00 ώρα Ελλάδος)

4) Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 15 Απριλίου 2019

5) Αποκοπή Μερίσματος: 7 Ιουνίου 2019

6) Δικαιούχοι μερίσματος (record date): 10 Ιουνίου 2019

7) Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος: 14 Ιουνίου 2019

Σημειώνεται ότι για το 2018, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό, ήτοι το 50% του μερίσματος που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο έτος. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,0316 ευρώ. Η εταιρεία θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα το 2019 βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Επιπλέον, η Διοίκηση έχει προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που θα λάβει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως μέρισμα μέσα στο έτος, ως προμέρισμα. Για τη χρήση του 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.