Στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας που ως έργο της αποτελεί η θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, προΐσταται ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ο οποίος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις απαιτούμενες πηγές πληροφόρησης, έχει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία και καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο δράσης κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρακολουθεί την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου δράσης.