Διευκρίνιση περί γνωστοποίησης αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») διευκρινίζει σε συνέχεια της γνωστοποίησης στις 28/2/2018 ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, έχει εκτελεστική ιδιότητα.

Η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2018