Γνωστοποίηση αλλαγής Επιτροπής Ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28/2/2018 ενέκρινε, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Μάργαρη από την κα. Ελένη Ζαρίκου, η οποία πληροί τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Η εκλογή της κας. Ελένης Ζαρίκου ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συγκληθησομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συνεπώς, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. Ευάγγελος Δαρούσος,
2. Ελένη Ζαρίκου,
3. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης.

Πρόεδρος παραμένει ο κ. Ευάγγελος Δαρούσος.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018