Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) θα ανακοινώσει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2017 σήμερα Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις Σχέσεις με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936).

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018