Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018:

 

1) Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία &

Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση) της Χρήσης 2017 (01/02/2017-31/12/2017) και ανάρτησης αυτών στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.admieholding.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.)

 

2) Ημερομηνία ανακοίνωσης επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2017 (Δελτίο Τύπου): Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης

του Χ.Α.)

 

3) Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη Χρήση 2017, καθώς τα κέρδη της χρήσης 2017 προκύπτουν εξ αποτιμήσεως της συμμετοχής μας στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Εντούτοις,  το 2018 και μετά την έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2017 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που θα λάβει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως προμέρισμα.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον

ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018