Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Σχολιάζοντας τα σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου σε σχέση με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη ρυθμιστική περίοδο 2018-2021 του ΑΔΜΗΕ και για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διευκρινίζει τα εξής:

-Εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου, έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση, η απόφαση της ΡΑΕ για το Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΑΔΜΗΕ, η οποία προσφέρει ορατότητα για την Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021. Τα βασικά στοιχεία της Απόφασης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

  2018 2019 2020 2021
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) 1.449.808.000 1.684.495.000 1.941.335.000 2.059.771.000
Μεσοσταθμικό Κόστους Κεφαλαίου (WACC) 7,0% 6,9% 6,5% 6,3%
Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) 

 

 

233.959.000 

 

 

252.427.000 

 

 

281.018.000

 

 

285.895.000 

 

 

 

 

-Σημειώνεται δε ότι η μείωση του WACC αντανακλά κυρίως τη μείωση του μακροοικονομικού ρίσκου της χώρας και τη μείωση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

-Οι επενδύσεις ύψους 1 δις. ευρώ για την επόμενη τετραετία που προγραμματίζει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση της περιουσιακής βάσης του Διαχειριστή και κατά συνέπεια σε αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου, που αντισταθμίζει το μειωμένο WACC.

-Εντύπωση προκαλεί η αναφορά στην δημιουργία προβλημάτων σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό της εταιρείας, καθώς ο Διαχειριστής  αποτελεί έναν από τους Διαχειριστές με τη μικρότερη χρηματοοικονομική μόχλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση η μικρή μείωση του WACC δεν θα μπορούσε να έχει κάποια επίδραση στον τραπεζικό δανεισμό .

-Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και με τον στρατηγικό επενδυτή State Grid of China συνεχίζει την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος  όπως αυτό αποτυπώνεται στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης και με βασικό εργαλείο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και των εξειδικευμένων τεχνικών δυνατοτήτων του ΑΔΜΗΕ.

– Επιπροσθέτως, η επιτάχυνση των διασυνδέσεων των νησιών θα οδηγήσει σε αξιοσημείωτη μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών όλης της χώρας λόγω της μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

-Η Διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει δώσει απτά δείγματα γραφής αυξημένης αποδοτικότητας και επιτάχυνσης των μεγάλων έργων, όπως φάνηκε από την ταχεία ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, την επιτάχυνση της Φάσης Γ των Κυκλάδων, την ενσωμάτωση στον σχεδιασμό και των επόμενων διασυνδέσεων νησιών καθώς και από το επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας, με το οποίο επιτυγχάνεται ετήσια μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά περίπου € 8,5εκ.

 

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018