Η Μονάδα Διοικητικών Υπηρεσιών έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της μεθοδικής και αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοικητικής μέριμνας της Εταιρείας. Η Μονάδα Διοικητικών Υπηρεσιών έχει υπό την λειτουργική και οργανωτική δομή της και την Γραμματειακή Υποστήριξη της Εταιρείας.

Η Γραμματεία, ως διακριτό και αυτοτελές τμήμα της Μονάδας Διοικητικών Υπηρεσιών, έχει ως αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη της Εταιρείας και του ΔΣ. Ειδικότερα, η Γραμματεία παρέχει υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, συμβουλεύει τα μέλη του ΔΣ και συνεργάζεται με αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.