Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας αποτελεί βασικό στοιχείο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και κατ’ επέκταση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης που η Εταιρεία εφαρμόζει.

H Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων πραγματοποιείται βάσει της μεθοδολογίας Enterprise Risk Management Methodology η οποία ακολουθεί το COSO framework.